Basit öğe kaydını göster

DanışmanTan, Mine
YazarSağlam, Mehmet
Veri Giriş Tarihi2016-04-26T15:09:50Z
Veri Onay Tarihi2016-04-26T15:09:50Z
Yayın Tarihi2010
Künye BilgisiSağlam, Mehmet. 1970-1975 dönemi ilkokul öğrencilerinin eğitim deneyimleri: sözlü tarih yöntemiyle bir çalışma. danışman Mine Tan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010. 358 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/404
Özet1970-1975 dönemi ilkokul öğrencilerinin eğitim deneyimlerini kapsayan bu çalışma, öğrencilerin anlatılarını merkez-çevre ve toplumsal cinsiyet çerçevesinde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bunu yaparken, habitus, hegemonya, ideoloji, egemen toplumsal ilişkilerin yeniden üretimi, kültürel bagaj, gizli müfredat gibi öğrencilerin eğitim deneyimlerini anlamamda ve analiz etmemde bana yardımcı olabilecek kavram ve söylemlerin anlatılarla kurulabilecek bağlantılarını ortaya koymaya çalışmaktayım. Tezin problem bölümü bir taraftan bazı çatışmacı ve eleştirel yaklaşımlardan kavramsal açıklamalar sunarken diğer taraftan da merkez çevre ve toplumsal cinsiyet değişkenlerini kuramsal bir çerçeveye oturtmaya çalışmaktadır. Tezin konusu ve onu takiben 1970-1975 dönemi Türkiye'sinin siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel ve ilkokul eğitimine özgü değişim ve gelişimleri sunulmaktadır. Çalışmanın odağını oluşturan bulgular bölümü, 1970-1975 dönemi ilkokul öğrencilerinin eğitimlerine özgü anlatıları ve onlara ilişkin değerlendirme ve çıkarımları içermektedir. Bu bulgular, öğrencilerin okuldaki eğitim pratiklerini, arkadaş ve öğretmenleriyle olan ilişkilerini, okula gittikleri ilk günlerini, okudukları dersleri, oynadıkları oyunları, yaşadıkları döneme özgü anı ve algılarını özgün anlatılarıyla sunmaktadır. Bu bulgular temel iki değişken olan merkez-çevre ve toplumsal cinsiyet ekseninde değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonuç kısmında bulgular üzerinden söylenenlerin kısa bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Ayrıca sözlü tarih yöntemiyle yapılmış olan görüşmelerden ve yazılmış olan görüşme hikayelerinden bazı örnekler de sunulmuştur.tr_TR
ÖzetThe study which covers the 1970-1975 period primary school students educational experiences aims to evaluate their narrations by making use of center-periphery and gender variables. While doing this, habitus, hegemony, ideology, reproduction of dominant social relations, cultural baggage, hidden curriculum are taken into consideration and revealed as the possible helping concepts and discourses which let me understand and analyze their relations with the narrations. The problem section of the thesis, on the one hand, displays some conceptual explanations from the conflict and critical approaches, on the other hand, it tries to put the center-periphery and gender variables into a conceptual framework. Following the topic of the thesis, 1970-1975 period Turkey's political, economic, social, cultural and primary school educational developments and changes are presented. As the focus of the thesis, the findings section includes the derivations and evaluations in relation with the 1970-1975 period primary school students educational narrations. These findings show the students educational practices at school, their relations with their friends and teachers, their first day at school, the subjects they had, the games they played, their memories and perceptions belonging to the period they lived in originally. These findings are interpreted at the axises of center-periphery and gender variables. At the conclusion part, a short evaluation of the tales derived from the narrations is done. Additionally, some examples of oral history interviews and interviews stories are presentedtr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar Kelimelerİlköğretimtr_TR
Anahtar KelimelerEğitim Deneyimitr_TR
Anahtar KelimelerEğitim Tarihitr_TR
Anahtar KelimelerÇocukluk Tarihitr_TR
Anahtar KelimelerPrimary Schooltr_TR
Anahtar KelimelerEducation Al experiencestr_TR
Anahtar KelimelerHistory of Educationtr_TR
Anahtar KelimelerHistory of Childhoodtr_TR
Başlık1970-1975 dönemi ilkokul öğrencilerinin eğitim deneyimleri:sözlü tarih yöntemiyle bir çalışmatr_TR
Diğer Başlık1970-1975 period primary school students educational experiences: a study with oral history methodtr_TR
Yayın TürüDoktora Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümAnkara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster