Basit öğe kaydını göster

DanışmanAktay, Yasin
YazarCan, Yılmaz
Veri Giriş Tarihi2016-04-19T08:06:39Z
Veri Onay Tarihi2016-04-19T08:06:39Z
Yayın Tarihi2011
Künye BilgisiCan, Yılmaz. Göç ve kent: 1989'dan günümüze göç eden insanların kent adaptasyonu Diyarbakır örneği. danışman Yasin Aktay. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 166 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/224
ÖzetGöç insanların bulundukları yaşam alanından, başka bir alana doğru yaptıkları yer değiştirme hareketidir. Tarih boyunca insanlar ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal nedenlerden dolayı bazen ülke sınırları içerisinde, bir noktadan başka bir noktaya; bazen de başka bir ülkeye doğru göç etmişlerdir. Göç veren ve alan yerin doğrudan etkilendiği bu süreçte; toplumsal yapıda önemli değişimler meydana gelmektedir. Türkiye'de genel olarak doğudan batıya-köyden kente doğru bir yol izleyen göç olgusu, bazı kentleri göç alan merkezler haline getirmiştir. 1989 yılı itibariyle Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ortaya çıkan silahlı çatışmalar sonucunda yaşanan kitlesel göçlerin önemli adreslerinden biri de Diyarbakır'dır. Birçoğu hazırlıksız ve plansız bir şekilde göç eden bu insanlar kentte ekonomik yoksunluk, barınma, iş, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda önemli problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Büyük zorluklar yaşayan bu insanlar kentin değişik bölgelerinde birçoğu izinsiz yapılan evlerde yaşama tutunmaya çalışmaktadır. Kentin hemen her alanında kendilerine ait küçük yaşam alanları oluşturan göçmenler kentsel yaşamdan neredeyse tamamen kopuk yaşamaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan, kentin diğer bölgelerinde yaşayan insanlarla aralarında büyük farklar olan bu göçmenler, yıllardan bu yana kentleşme sürecine tam anlamıyla uyum gösterememektedir. Bu tez çalışmasında 1989'dan günümüze kadar Diyarbakır'a farklı nedenlerden dolayı göç eden veya göç etmek zorunda kalan insanların, kentte yaşadıkları uyum süreci araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca kente göç eden insanların önemli bir oranının yaşadığı yoksulluğun yol açtığı çarpık kentleşme, toplumsal ayrışma, işsizlik, eğitim ve sağlık gibi sorunlar incelenmiştir.tr_TR
ÖzetMigration is the peoples replacement movement from one living space to another. Throughout the history, people had been migrating sometimes from one place to another inside the country bounderies, sometimes outside the country because of economical, social,cultural and political reasons. In this process, which the immigrant and the immigrant receiving places are directly affected,many important differences occur in the social structure.The fact of migration, which in Turkey generally takes a path from east to west, from rural to urban, is turned some cities to migration centers. Diyarbakır is one of the most important adresses of the mass migration which is occured as a result of armed conflict that took place at the eastern and South easthern region of Turkey since 1989. People; many of them being unready and unplanned for, had faced with important problems in many areas including poverty, shelter, job, education and healthcare. People who had big difficulties , are trying to hold on to the life at different parts of the city in the houses that are made illegally. People, who established themselves small living spaces at almost all parts of the city, live almost fully disconnected from the urban life. These immigrants who have huge economical social and cultural differences between the people living in the other parts of the city, could not adapted to the urbanization process for over the years. In this thesis is tried to analysed the people who migrate or forced to migrate to Diyarbakır for various reasons since 1989. Besides, problems that are caused by the poverty that a vast majority of immigrants suffer from, such as unguided urbanization, social segregation, unemployment, education and healthcare are analysed.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerGöçtr_TR
Anahtar KelimelerZorunlu Göçtr_TR
Anahtar KelimelerKenttr_TR
Anahtar KelimelerKentleşmetr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Ayrışmatr_TR
Anahtar KelimelerEnformel Sektörtr_TR
Anahtar KelimelerGecekondutr_TR
Anahtar KelimelerMigrationtr_TR
Anahtar KelimelerForced Migrationtr_TR
Anahtar KelimelerUrbantr_TR
Anahtar KelimelerUrbanisationtr_TR
Anahtar KelimelerAdaptationtr_TR
Anahtar KelimelerPovertytr_TR
BaşlıkGöç ve kent:1989'dan günümüze göç eden insanların kent adaptasyonu Diyarbakır örneğitr_TR
Diğer BaşlıkMigration and urban:urban adaptation of people who migrate, Diyarbakır modeltr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümSelçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster