Basit öğe kaydını göster

DanışmanKoçak, Cemil
YazarCengiz, Cenk
Veri Giriş Tarihi2016-05-03T14:27:02Z
Veri Onay Tarihi2016-05-03T14:27:02Z
Yayın Tarihi2010
Künye BilgisiCengiz, Cenk. An analysis of a short-lived cinema journal: the Young Cinema (Genç Sinema) in Turkey, 1968-1971. danışman Cemil Koçak. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. 171 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/553
ÖzetThis study, starting from the analysis of the journal The Young Cinema (Genç Sinema), which was issued sixteen volumes between October 1968 and April 1971, aims to analyze how the name sake cinema group organized around the journal, The Young Cinema perceives their socio-politic conjunctures and how this perception is reflected on the perspective of their own cinema. The study claims that a cinema movement/group appeared at a certain period or era or the improvement there of, is influenced to a great extent by the cinematic developments in the previous and/or contemporary period as well as the socio-political climate in which it is situated. From this point forth, this study tries to analyze the influences of cinema movements germinating on a national and international scale in the 1960s and the highly politicized social context on the emergence of Young Cinema and exemplify this influence through the articles and essays in the journal. This study points out that the subject group has the two characteristics of the cinematic movements in the 1960s (despite the differences in dimension and degree). These characteristics are the opposition to the dominant economic relations (capitalism) and ideology (imperialism) of the era in which it emerged and the disengagement from the international (Hollywood) and national (for Young Cinema Yeşilçam) cinema sector. The fact that Young Cinema Group is oppositional to the existing economic and political system and is inspirational for a new system conduces the group to co-operate with the revolutionist young movements on a operational and theoretical level as well as to perceive cinema as tool in the realization of the revolution (the prior aim of the group). Simultaneously, the disengagement from Yeşilçam, which symbolizes the dependence on imperialist powers and the reflection of capitalist-imperialist infrastructure causes the members in the Young Cinema to discuss the ways to found an independent structure which will completely isolate them from the existing system and the ways to integrate their films into the organizational process created by the alternative economic relations of this independent structure. This study examines all the above-mentioned subject matters by referring to the articles and discussions in the Group's Journal on a fundamental level as well as to oral history studies carried out with some of the representatives of the Group.tr_TR
ÖzetBu çalışma, Ekim 1968 ve Nisan 1971 yılları arasında yayınlanmış olan ve 16 sayıdan oluşan Genç Sinema Dergisi'nin incelenmesinden yola çıkarak, dergi etrafında örgütlenmiş olan aynı isimdeki sinema grubunun içinde yaşadıkları sosyopolitik konjontürü nasıl algıladıkları ve bu algılayışın kendi sinema perspektiflerine nasıl yansıdığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma belirli bir dönemde ortaya çıkmış bir sinema hareketi/grubu ya da gelişmesinin kendinden önceki ve/veya yaşadığı dönemin diğer sinemasal gelişmelerinin yanı sıra içinde bulunduğu sosyal ve politik ortamdan da belirgin bir şekilde etkilendiği iddiasında bulunur. Bu iddiadan hareketle elinizdeki bu tez, Genç Sinema'nın ortaya çıkmasında 1960'lı yılların ulusal ve uluslararası ölçekte filizlenen sinema hareketlerinin ve yüksek derecede politize olmuş sosyal bağlamın etkisini açıklamaya ve dergide yazılan makalelerle bu etkiyi örneklendirmeye çalışmıştır. Bu tez söz konusu Grup'un 1960'ların sinema hareketlerinin (boyutları ve derecesinin farklı olmasına rağmen) barındırdığı iki temel karakteristiğini göstermekte olduğuna işaret eder. Bunlar, ortaya çıktığı dönemin baskın olan ekonomi ilişkilerine (kapitalizm) ve ideolojisine (emperyalizm) bir `karşı' duruş ve uluslararası (Hollywood) ve yerel (Genç Sinema için Yeşilçam) sinema sektörüne karşı da bir `kopuş' niteliğine sahip olmasıdır. Genç Sinema Grubu'nun var olan ekonomik ve politik sisteme karşı bir duruşta olması ve yeni bir düzen isteği onu dönemin devrimci gençlik hareketleriyle eylemsel ve teorik düzeyde beraber hareket etmelerine ve sinemayı (Grup'un öncelikli amacı olan) devrimi gerçekleştirme yolunda bir araç olarak algılamalarına yol açmıştır. Aynı zamanda, emperyalist güçlere bağımlı olan ve kapitalist-emperyalist altyapının bir yansıması niteliği taşıyan Yeşilçam'a karşı bir kopuş özelliği göstermesi, Genç Sinema dergisinde, üyelerin kendilerini bu sistemden tamamen soyutlayacak bağımsız bir yapı kurma ve filmlerini bu yapının oluşturduğu alternatif ekonomik ilişkilerle üretecek bir `organizasyon' sürecine dahil etme yollarını tartışmalarına neden olmuştur. Bu çalışma, bahsedilen tüm bu konuları temelde Grup'un dergisi olan Genç Sinema'daki makaleler ve tartışmalara riayet ederek ayrıca Grup'un bazı temsilcileriyle yapılan sözlü tarihi çalışmalarını dahil ederek irdelemiştir.tr_TR
Dilengtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar Kelimeler1960'str_TR
Anahtar Kelimeler20th Centurytr_TR
Anahtar KelimelerMagazinestr_TR
Anahtar KelimelerThe Young Cinematr_TR
Anahtar KelimelerHistory of Arttr_TR
Anahtar KelimelerCinematr_TR
Anahtar KelimelerSinema Magazinetr_TR
Anahtar KelimelerCinematographytr_TR
Anahtar KelimelerHistorytr_TR
Anahtar KelimelerPublicationstr_TR
Anahtar Kelimeler1960'lartr_TR
Anahtar Kelimeler20. Yüzyıltr_TR
Anahtar KelimelerDergiciliktr_TR
Anahtar KelimelerGenç Sinematr_TR
Anahtar KelimelerSinematografitr_TR
Anahtar KelimelerTarihtr_TR
Anahtar KelimelerYayınlartr_TR
BaşlıkAn analysis of a short-lived cinema journal:the Young Cinema (Genç Sinema) in Turkey, 1968-1971tr_TR
Diğer BaşlıkKısa süreli bir sinema dergisinin analizi:Genç Sinema, Türkiye, 1968-1971tr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümSabancı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster