Basit öğe kaydını göster

Sillignaki, Pinelopi
2016-04-27T12:26:07Z
2016-04-27T12:26:07Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/443
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1984 yılında Selanik’te doğan Pinelopi Sillignaki’nin baba tarafı Tekirdağ’dan, anne tarafı ise Bursa’dan mübadele ile Edessa’ya gelir. Mübadeleden önce varlıklı olan baba tarafının mübadeleden sonra da aynı hayatı devam ettirdiğinden bahseden Sillignaki, anne tarafının daha zor şartlar altında göç edip yaşadığını söyler. Mübadele sırasında bindiği gemide tek başına doğum yapan büyük ninesinin bu süreçte bir oğlunu kaybettiğini ve Edessa’da Müslüman mübadillerin evine yerleştiklerini anlatır. Bursa’dayken ipekböcekçiliği yapan aile Edessa’da da bu işle uğraşır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Küçük Asyatr_TR
İpek Üretimitr_TR
Türklertr_TR
Pinelopi Sillignaki ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1984, Selanik; Yunanistan; Kadın; Kimyagertr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster