Basit öğe kaydını göster

DanışmanKentel, Ferhat
YazarBüyükkürcüyan, Talin
Veri Giriş Tarihi2016-04-25T09:03:25Z
Veri Onay Tarihi2016-04-25T09:03:25Z
Yayın Tarihi2011
Künye BilgisiBüyükkürcüyan, Talin. Hemşinlilerde unutarak ve gizlenerek var olmak. danışman Ferhat Kentel. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 150 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/348
Özet"Hemşinlilerde Unutarak ve Gizlenerek Var Olma" isimli bu tezde tarihsel süreç içinde ve bugün Hemşinlilerin büründüğü kimliğin niteliği araştırılmıştır. Hemşinliler Ermenice dilinin farklılaşmış bir hali olan Hemşince diline ve/veya kelimelerine sahip ve Goffman'ın kullandığı anlamda Müslüman ve milliyetçi "performans" sergileyen bir topluluk. Bu tezin temel varsayımı da Hemşinlilerin bu performansa rağmen Ermeni kimliklerinin izlerini taşıyan/yeniden üreten bir özellik sunduğudur. Buna bağlı olarak tezde "dönüşen" ve "aynı kalan" Hemşinlilerin özellikleri araştırılmaya çalışıldı.Yöntem olarak yazılı kaynaklar ve sahada yapılan niteliksel görüşmeler kullanıldı. Hemşinlilerin kimliklerini nasıl koruduklarını anlamak için"gündelik hayat" temel alındı ve Michel De Certeau'nun stratejiler karşısında direnişi öne çıkaran kavramsal çerçevesi kullanıldı. Gizli bir kimlik olarak Hemşin kimliği masallar, hikayeler, gündelik dil ve pratikler üzerinden incelendi. Saha araştırmasında yapılan görüşmelerden faydalanılarak öncelikle sözlü tarihten örnekler vermeye çalışarak; hafızanın, anlatılanların yanısıra asıl masallarda yer bulduğu gösterilmeye çalışıldı. Ardından korkuyu ve ötekileşmeyi yine özellikle masallar üzerinden okuyarak, Hristiyanlıktan kalan ipuçları değerlendirilip, şenliklerden örnekler verildi. Bu başlıkların hepsinin içinde Hemşin masalları ve masal içindeki hafıza bulguları gösterildi. Ardından Hemşinlilerin bazı özelliklerini kaybederlerken yine de kimliklerini korumuş olmalarının sebebini uyum ve direnişte, direnişin de dillerini ve geleneklerini korumalarında görüldüğü gösterildi.tr_TR
ÖzetThis thesis, which has a name "To exist by forgetting and hiding in Hemşinli's", it has been researched on Hemshinli's identity formation in historical process and today. Hemşinli's owning the Hemşin language and/or words, which is the distorted version of Armenian is a society whichshows as Goffman used Muslim and nationalist "performance". This thesis's basic assumption is despite this performance Hemshinli's keep to show their Armenian identities traces and regenerate these features. Connected to these, in this thesis Hemshinli's features that has "transformed" but "stayed as itself" has tried to be researched. As for the method written sources and qualitative interviews that has been done at the field been used.In order to understand how Hemshinli's kept their identity it has been based on "daily life" and Michel De Certeaus foregrounding conceptual outline of resistanceagainst strategies. As a hidden identity Hemşhin identity has been researched through fairy tales, stories, daily language and practices. By making use of the interviews that are done at the field primarily by giving examples from the oral history it has been tried to show that memory, as well as the thought has found its space in the fairytales. After that by reading fear and alienation through fairy tales, evaluating the hints that are left from Christianity examples from carnivals have been given. In all of these subjects Hemşin fairytales and the memory verifications in the fairytales have been showed. Then it is showed that Hemşinli's by loosing some of their characteristicsstill kept their identity by coherency and resistance, findingthe resistance in keeping their language and customs.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerHemşinlilertr_TR
Anahtar KelimelerKimliktr_TR
Anahtar KelimelerKimlik Algısıtr_TR
Anahtar KelimelerKimlik Sorunutr_TR
Anahtar KelimelerKültürtr_TR
Anahtar KelimelerKültür Sosyolojisitr_TR
Anahtar KelimelerMasallartr_TR
Anahtar KelimelerHemşinstr_TR
Anahtar KelimelerIdentitytr_TR
Anahtar KelimelerIdentificationtr_TR
Anahtar KelimelerIdentity Questiontr_TR
Anahtar KelimelerCulturetr_TR
Anahtar KelimelerCulture Sociologytr_TR
Anahtar KelimelerTalestr_TR
BaşlıkHemşinlilerde unutarak ve gizlenerek var olmaktr_TR
Diğer BaşlıkTo exist by forgeting and hiding in Hemshinli'str_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/Bölümİstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster