Basit öğe kaydını göster

DanışmanBilir, Mehmet
YazarÖzücan Bulut, Elçin
Veri Giriş Tarihi2016-04-20T12:09:12Z
Veri Onay Tarihi2016-04-20T12:09:12Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiÖzücan Bulut, Elçin. Çorum ili Konaklı beldesinin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı bağlamında ortaya çıkan yetişkin eğitimi ihtiyaçları. danışman Mehmet Bilir. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014. 150 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/244
ÖzetBu araştırma, Çorum/Konaklı Beldesi'nin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı bağlamında ortaya çıkan yetişkin eğitimi ihtiyaçlarının saptanmasına yönelik tarama modelinde monografik bir alan araştırmasıdır. Çalışma, nitel ve nicel yöntemin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Konaklı Beldesi'nde yaşayan yetişkinlerin oluşturduğu hedef evrenden, kolay ulaşılabileceği düşünülen gönüllük esasına dayalı 40 kadın, 40 erkek olmak üzere toplam 80 gönüllü yetişkin oluşturmuştur. Araştırmada, belge tarama, yarı yapılandırılmış görüşme formu, sözlü tarih araştırması gibi birden çok veri toplama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde betimsel istatistiğin frekans ve yüzde tekniğinden, değişkenler arası anlamlılık sınamasında ise anlam çıkarıcı istatistiğin Ki-kare tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları: •Konaklı Beldesi'nin yerleşim bölgesi tarihi ve kültürel açıdan günümüzden 7000 yıl öncesine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Araştırmaya katılan yetişkinlerin % 6,3'ü okumaz-yazmaz; % 62,3'ü ilkokul, % 31,3'ü de ortaokul mezunudur. Aile reisliği bağlamında Konaklı Beldesi'nin aile yapısı %96,2 oranında ata erkil ya da erkek egemen bir yapıya sahiptir. Araştırmaya katılan yetişkinler, erkek çocuklarının yüksek öğrenim görmesini % 100 isterken, kız çocuklarında bu oran %95'e düşmektedir. Belde sakinlerinin önemli bir kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Buğday, arpa, haşhaş, ayçiçeği ve şeker pancarı beldede en çok yetiştiriciliği yapılan öncelikli ve ekonomik öneme sahip tarımsal ürünlerdir. Yetişkinlerin 96,3'ü demokratik yaşama katılmanın bir aracı olan oy kullanma hakkını en son yapılan yerel ve genel seçimlerde kullandığını ve hangi partiye oy vereceğine de%75 kendisinin karar verdiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan yetişkinlerin% 61,2'si evde kitap okunmadığını belirtirken, % 38,8'i okunduğunu belirtmiştir. Gazete okuyanların oranı %47,5 iken, katılımcıların tamamı televizyon izlediklerini belirtmiştir. Yetişkinlerin yaklaşık %66'sı televizyon izleme sürelerinin günde iki saat olduğunu belirtmiştir.tr_TR
ÖzetThis research is a monographic field research in the scanning model aiming to determine the educational needs of adults living in Konaklı/ÇORUM in terms of social, political and economical structure. The research is carried out with the combined methods in which qualitative and quantitative methods are used together. The population of the research consists of 80 volunteers including 40 male and 40 female living in Konaklı and thought to be reached easily. In the research more than one data collection techniques are used such as document scanning, semi-structured interview form and oral history research. The frequency and percentage techniques of descriptive statistics are used in the analysis of the quantitative data of the research and the chi-square technique of the inferential statistics used while testing the significance between the variables. The results of the research are: In cultural and historical perspective Konaklı has a history dating back 7000 years. % 6.3 of the adults participated in the survey are illiterate and %62,3 of primary school graduates and %31,3 of secondary school. In terms of head of the family Konaklı has a patriarchal family structure in 96, 2 percent. While all of the adults participated in the research wants their sons to have a higher education the ratio decreases when it comes to girls. Agriculture and livestock is the means of the livelihood of most of the people in Konaklı. Wheat, barley, hasheesh, sunflower and sugar beet are mostly grown agricultural products having the priority of economic importance. While 61,2 percent of the adults participated in the survey expressed that in their house nobody reads books, 38,8 percent says just the opposite. 47,5 percent of the people read newspaper and all of the participants watches TV. 66 percent informed that they spend 2 hours watching TV. 96,3 of participants informed that they voted in the last election as a means of participation in democratic life and 75 percent told that they decided to the party they are voting by themselves.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerEkonomik Yapıtr_TR
Anahtar KelimelerSiyasi Yapıtr_TR
Anahtar KelimelerSosyal Yapıtr_TR
Anahtar KelimelerYetişkin Eğitimitr_TR
Anahtar KelimelerYetişkinlertr_TR
Anahtar KelimelerMecitözü-Konaklıtr_TR
Anahtar KelimelerEconomic Structuretr_TR
Anahtar KelimelerPolitical Situationtr_TR
Anahtar KelimelerSocial Structuretr_TR
Anahtar KelimelerAdult Educationtr_TR
Anahtar KelimelerAdultstr_TR
BaşlıkÇorum ili Konaklı beldesinin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı bağlamında ortaya çıkan yetişkin eğitimi ihtiyaçlarıtr_TR
Diğer BaşlıkThe educational needs of adults living in Konaklı in Çorum in terms of social, political and economical structuretr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümAnkara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster