Basit öğe kaydını göster

DanışmanSaktanber, Ayşe Nur
YazarŞenoğuz, Hatice Pınar
Veri Giriş Tarihi2016-04-19T11:05:09Z
Veri Onay Tarihi2016-04-19T11:05:09Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiŞenoğuz, Hatice Pınar. Demarcating kilis as a border town:Community, belonging and social mobility among socio-economic strata on the Syrian border of Turkey. danışman Ayşe Nur Saktanber. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014. 299 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/239
ÖzetBu çalışma Bilad-üş Şam'da bir kasabayken Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte sınır yerleşimine dönüşen, uzun süre göz önünde olmayıp diğer Doğu ve Güneydoğu sınır yerleşimlerinden farklı olarak 2011'de Suriye krizinin patlak vermesiyle önem kazanan Kilis'te sınırın kültürel ve ekonomik etkilerine odaklanmıştır. Çalışmanın ağır basan sorusu sınırın kasaba sakinlerinin hayat beklentilerini nasıl etkilediğidir. Çalışma, etnografik araştırma ve sözlü tarih merceğinden bakarak, yeni sınır durumlarının üstesinden gelmede sınır sakinlerinin başvurduğu, kültürel ilişkilerin şekillendirdiği stratejileri ortaya çıkarmak için Osmanlı yönetiminden Cumhuriyet rejimine geçiş bağlamında sosyo-ekonomik katmanlarda aidiyet ve sosyal hareketliliği incelemektedir. Sınır perspektifi, toplumsal incelemeyi bir analiz birimi olarak ulus-devlete hapseden 'metodolojik teritoryalizm'den kurtararak toplumsal değişimi yerel, ulusal ve uluşaşırı süreçlerin parçası olarak irdelemeyi mümkün kılan bir teorik çerçeve sunar. Çalışmada sınırın bakış açısından hareketle Kilis sakinlerin teritoryal, kültürel ve ekonomik sınırlar arasında manevra yapma kapasitesinin yerel iktidar ve eşitsizlik yapılarını yeniden ürettiğini açığa çıkarmayı amaçlanmıştır. Ayrıca Kilis'teki ailelerin sosyal yeniden üretim ve sosyal hareketlilik stratejilerinin küreselleşme süreçlerinin Türkiye'de devlet egemenliği ve teritoryal kontrolüne kısıtlamalar getirmesinden çok önce ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik dönüşümünün parçası olduğu gösterilmiştir.tr_TR
ÖzetThis study focuses on the impact of border on the cultural and economic landscape of Kilis, a town which has been identified as nowhere in Bilad al-Sham but as a border town after the establishment of Republic, inconspicuous for a long time, yet recently gained prominence with the eruption of Syrian crisis in 2011 as opposed to other Eastern and Southeastern border towns. The overriding question of the study concerns the ways in which the border influences the life prospects of dwellers. Through the lens of ethnographic research and oral history, it explores belonging and social mobility among various socio-economic strata within the context of transition from Ottoman rule to the Republican regime in order to reveal culturally informed strategies of border dwellers in coming to grips with new border contexts. It is suggested that the border perspective will move the social analysis beyond "methodological territorialism" that encapsulates it into the idea of nation-state as unit of analysis and provide a theoretical framework that explores the social change at the intersection of local, national and transnational processes. From the vantage point of border, this study aims to highlight that the maneuvering capacities of dwellers in navigating territorial, cultural and economic boundaries nevertheless reproduce local power and inequality structures. It also demonstrates that social reproduction and social mobility strategies of families in Kilis are incorporated in broader cultural, social and economic transformation of Turkey long before globalization processes started to put limitations to the state sovereignty and territorial control.tr_TR
Dilengtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerSosyal Hareketliliktr_TR
Anahtar KelimelerAidiyettr_TR
Anahtar KelimelerSınır Sosyolojisitr_TR
Anahtar KelimelerSınır Kasabasıtr_TR
Anahtar KelimelerSocial Mobilitytr_TR
Anahtar KelimelerBelongingtr_TR
Anahtar KelimelerBorder Sociologytr_TR
Anahtar KelimelerBorder Towntr_TR
BaşlıkDemarcating kilis as a border town:Community, belonging and social mobility among socio-economic strata on the Syrian border of Turkeytr_TR
Diğer BaşlıkKilis'in sınır kasabasına dönüşmesi: Türkiye'nin Suriye sınırında topluluk, aidiyet ve sosyo-ekonomik tabakalar arasında sosyal hareketliliktr_TR
Yayın TürüDoktora Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
Yazar IDTR222073tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster