Basit öğe kaydını göster

DanışmanBulut, Yücel
Yazarİnan, Ayşe Mahinur
Veri Giriş Tarihi2016-04-19T09:50:05Z
Veri Onay Tarihi2016-04-19T09:50:05Z
Yayın Tarihi2012
Künye Bilgisiİnan, Ayşe Mahinur. Çok-kültürlülük tartışmaları bağlamında Avustralya'da yaşayan Türklerin kimlik algısı. danışman Yücel Bulut. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. 310 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/234
ÖzetBütün toplumların çok-kültürlü oldukları gerçeği bir tarafa göçler yoluyla meydana gelen kültürel çeşitlilik ve kültürlerin birbirleri ile ilişkileri tartışma konusu olmuştur. Bu bağlamda çok-kültürcülük politikaları ile çeşitli şekillerde kültürler arası uyum gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada çok-kültürcülük politikalarının uygulandığı iki ülkeden biri olan Avustralya'nın uygulamaları ile Avustralya'da yaşayan Türk göçmenler odak noktası olmuştur. Çalışma literatür çalışması ve saha araştırması ile desteklenmiştir. Literatür kısmında çok-kültürlülük ve göç teorileri irdelenmiştir. Saha çalışması ise yapılandırılmış anket ve mülakat ile desteklenmiştir. Araştırmanın temel amacı Avustralya'da yaşayan Türklerin öz-kültürlerini ne derece devam ettirdiklerini, çok-kültürcülük politikalarını ne derecede özümsediklerini ve Avustralya'ya adaptasyon seviyelerini tespit etmeye yöneliktir. Yapılan araştırmanın sonucuna göre Avustralya'da yaşayan Türkler kendi kültürlerini halen devam ettirebiliyor olsalar da gelecek nesillerin durumunun farklı olacağı anlaşılmıştır. Bu noktada en çok dikkat çeken Türkçenin ikincil dil olacağına dair emarelerin varlığıdır. Bu bağlamda ilk kuşak göçmenler ile ikinci kuşak göçmenler arasında adaptasyon dereceleri açısından önemli farklar vardır. Uygulanan çok-kültürcülük politikalarını çok inandırıcı bulmayan Türk göçmenler bu uygulamaların gönüllülükten değil de zorunluluktan kaynaklandığına inanmaktadırlar. Aynı zamanda genel kanı Türklerin hiçbir zaman gerçek bir vatandaş olarak görülmeyeceklerine her zaman göçmen olarak kalacaklarına dairdir.tr_TR
ÖzetThere has been discussions on cultural diversity occurring through migrations and on interrelations between different cultures. In this context, the aim of different multiculturalist policies is to provide harmony among cultures in different ways. The thesis study covers the multicultural policies in Australia which one of two countries that apply multiculturalist policies and covers Turkish migrants living in Australia. This study supported by literature research and field research. In the part of literature research have discussed the theories of multiculturalism and migration. We choose survey and interview techniques to complete the field research part. The main aim of this study is to analyze the degree of own culture continuity of Turkish migrants and adaptation degree to multicultural policies and integration degree to Australia. According to research results; even if Turkish migrants continue to live their culture now, it is understood that future generations would be in different situation. The reason of this situation is the interesting result which covers findings of Turkish will be secondary language among future Turkish generations. In this context, there are important differences between first and second generations about integration levels. Another result of this study is that Turkish migrants believe that multiculturalist policies implement because of obligations not because of willingness. At the same time the general opinion is that Turkish migrants will be never evaluated as real citizens by Australians, they will always stay in the position of immigrants.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAvustralyatr_TR
Anahtar KelimelerKimlik Algısıtr_TR
Anahtar KelimelerÇok Kültürlülüktr_TR
Anahtar KelimelerAustraliatr_TR
Anahtar KelimelerIdentificationtr_TR
Anahtar KelimelerMulticulturalismtr_TR
BaşlıkÇok-kültürlülük tartışmaları bağlamında Avustralya'da yaşayan Türklerin kimlik algısıtr_TR
Diğer BaşlıkThe identity perception of Turkish migrants living in Australia in the context of multiculturalism discussionstr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/Bölümİstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
Yazar IDTR153479tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster