Basit öğe kaydını göster

DanışmanAdıgüzel, Yusuf
YazarGeden, Ayşe Gür
Veri Giriş Tarihi2016-04-13T14:27:27Z
Veri Onay Tarihi2016-04-13T14:27:27Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiGeden, Ayşe Gür. İç ve dış göç bağlamında Kumkapı'da sosyal çatışma. danışman Yusuf Adıgüzel. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014. 233 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/212
Açıklama17.12.2017 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.tr_TR
ÖzetBu çalışmada, İstanbul'un Kumkapı semtinde ikamet eden Afrikalı sığınmacılar ve iç göçle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelerek bu bölgeye yerleşen bölge sakinleri arasındaki sosyal çatışma ele alınacak; gruplar arası iletişim, grupların birbirlerine dair algıları ve problemleri incelenecektir. Evvela göç teorileri ve terminolojisi, uluslararası göç hareketleri, önemli kuruluşlar ve hukuki metinler bazında bir literatür taraması yapılarak teorik bilgi sunulurken; Türkiye'nin bir hedef ülke ve geçiş ülkesi olarak ne denli önem arz ettiğinin altı çizilecek, son gelişmeler ve uluslararası anlaşmalar üzerinden meselenin politik ve yasal arkaplanı sunulacaktır. Ardından, söz konusu düzenlemelerin pratikte karşılığına odaklanılarak, eksik taraflarının neler olduğu ve nasıl telafi edilebileceğine dair öneriler belirlemek amacıyla gerçekleştirilen saha araştırmasının bulguları paylaşılacaktır. Bu bağlamda, Kumkapı'da Kürt, Türk ve Ermeni vatandaşlar ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde hedeflenen, bölgede ikamet eden Afrikalı gruplara dair düşünceler, varsayımlar ve yargıları açığa çıkarmak iken; Afrikalı görüşmeciler ile yapılan çoklu mülakat çalışmalarında amaç, Türkiye'de siyahi bir göçmen olarak karşılaşılan problemlerin, yerli halka dair Afrikalı grubun fikirlerinin, kronikleşen sorunların ve müspet ya da menfi deneyimlerinin belirlenmesidir. Saha araştırması ayrıca her iki grubun da mevcut problemlere dair yetkililerden taleplerini ve çözüm önerilerini kayda geçirmiştir. Xeno-racism olarak adlandırılan, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın bir arada yaşandığı yeni tür sosyal çatışma örneklerine sıkça rastlanan Kumkapı'ya ilişkin analizlerde, iç göç ile bölgeye yerleşenlerin muameleleri yanında mağduriyetleri, şikayet ve tepkileri de dile getirilecek, artan göçmen nüfusu göz önünde bulundurularak söz konusu çatışmaların Türkiye geneline yayılması ihtimaline karşın, problemlerin kaynağı, çatışmaları körükleyen faktörler ve kalıcı çözüm yolları tartışılacaktır.tr_TR
ÖzetThe basic objective of this thesis is to explore the social conflict in Istanbul's Kumkapi district between the internal migrants from Eastern and South Eastern Anatolia and the African asylum seekers, in order to analyze the relationship between the groups, the perceptions of both sides about each other, and their problems. Firstly, the thesis covers migration theories, relevant terminology, international migration movements, important institutions and judicial texts. Next, Turkey is examined as a transit and target country, while legal and political background of the subject is presented through the recent developments and international conventions. Then, focusing on the field research data, the practical implications of the regulations, problems and solutions will be argued. Hence, as the interviews with the Kurdish, Turkish and Armenian citizens in Kumkapi reveal the thoughts, assumptions and attitudes about the African asylum seekers in the area, indepth interviews conducted with the Africans reveal their ideas about the locals, specific difficulties faced as a black immigrant in Turkey, chronic problems, and positive as well as negative experiences. The research also presents the demands and suggestions of both groups regarding the existing problems. The analysis of Kumkapi research shows frequent examples of xeno-racism as a form of social conflict. Therefore, the thesis portrays the internal migrants residing at Kumkapi area both as victims and perpetrators, while expressing their complaints and reactions. Regarding the increasing number of immigrants in Turkey, to prevent the tough predicament spread, source of the problems, factors promoting the social conflict and permanent solutions will be discussed.
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAfrikatr_TR
Anahtar KelimelerXeno-racismtr_TR
Anahtar KelimelerKumkapı (Fatih, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerTürkiyetr_TR
Anahtar Kelimelerİstanbul (Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerGöçtr_TR
Anahtar Kelimelerİç Göçtr_TR
Anahtar KelimelerUluslararası Göçtr_TR
Anahtar KelimelerYasadışı Göçtr_TR
Anahtar KelimelerSosyal Çatışmatr_TR
Anahtar KelimelerIrkçılıktr_TR
Anahtar KelimelerYabancı Düşmanlığıtr_TR
Başlıkİç ve dış göç bağlamında Kumkapı'da sosyal çatışmatr_TR
Diğer BaşlıkAt the crossroad of internal and external migration: social conflict in Kumkapıtr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/Bölümİstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster